Uyuşmazlıkların Giderilmesi Sözleşmesi

SARDUNYA REKLAM

UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ SÖZLEŞMESİ

Uyuşmazlıkların Giderilmesi Sözleşmesi 1Madde 1: Taraflar, Sardunya Reklam – Emrullah Zengin, İskenderpaşa Mh. Dervişoğlu Sk Turhan İşhanı Trabzon adresinde mukim, reklam@sardunyareklam.org – +904625540462 iletişim bilgilerine sahip Karadeniz Vergi Dairesi – 9970584888 mükellefi (SARDUNYA diye anılacaktır.) ile Sardunya Reklam ticaret yapacak,  ……….. adresinde mukim ……….. iletişim bilgilerine sahip ……….mükellefi (MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasındadır.

Madde 2: Konu, MÜŞTERİ ile SARDUNYA arasında bahsi geçen ………………….……… uyuşmazlığın giderilmesini kapmaktadır.

Madde 3: MÜŞTERİ’nin yükümlülükleri,

3.1 – MÜŞTERİ, Madde-1’de ki mail adresine yaşadığı sorunu açık ve net bir dille bildirdiğini kabul etmiştir.

3.2 – MÜŞTERİ, Ödeme iadesi yapılmadığını kabul etmekle birlikte istediği reklamların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olması gerektiğini kabul ettiğini ve bu sorunlardan kaynaklı uyuşmazlıklarda hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.3 – MÜŞTERİ, kendi hür iradesi veya yönetim kurulu kararınca onaylanmış reklamların sonucunda verile bilecek cezanın sadece kendisini bağladığını SARDUNYA’nın her hangi bir sorumluluğu olmadığını kabul etmiştir.

3.4 – MÜŞTERİ, yukarıda bahsi geçen maddeler dışında kalan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın giderilmesi için öneride bulunacağını yada SARDUNYA’nın önerisini hür iradesi veya yönetim kurulunca değerlendirmeye açacağını sonucunu SARDUNYA’ya bildireceğini kabul ve taahhüt etmiş . Uyuşmazlığın devam etmesi durumunda Tüketici Hakem Heyetine başvuracağını beyan etmiştir.

Madde 4: SARDUNYA’nın yükümlülükleri,

4.1 – SARDUNYA, kendisine gelmiş uyuşmazlıkla ilgili maili resmi imzalı antetli kağıdı ile uyuşmazlığı giderebicek yöntemler ile cevap vereceğini beyan eder.

4.2 – SARDUNYA, ödeme iadesi olmayacağı gibi müşterinin istediği reklamları Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olduğu tespit edilmesi üzerine reklamları hemen durduracağını taahhüt etmiş. Uğradığı zararlar için MÜŞTERİ’ye ekstra yükümlülük ve tazminat yollarının açık olacağını beyan etmiştir.

4.3 – SARDUNYA, Reklamlara verilecek cezaların kendisini bağlamadığını, sorumluluğun müşteride olduğunu, yasa dışı işler ile uğraştığını fark ettiği andan itibaren kolluk güçlerine hemen şikayetçi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 – SARDUNYA, uyuşmazlığın giderilmesi için önerilerde bulunacağını ve bu önerilerin karşılık bulmaması durumunda Tüketici Hakem Heyetine bu konuda detaylı rapor vermeyi kabul etmiştir.

Madde 5: Gizlilik,

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6: Tebligatlar,

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7: Elektronik Kayıtların Geçerliliği,

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan telefon görüşmeleri, e-posta, SMS, WhatsApp ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 8: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri,

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8(sekiz) maddeden ve 1 (BİR) sayfadan oluşan işbu sözleşme …..…/……./201… tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ SÖZLEŞMEMİZİ İSTEDİĞİNİZ FORMATTA İNDİREBİLİRSİNİZ

Uyuşmazlıkların Giderilmesi Sözleşmesi 2Uyuşmazlıkların Giderilmesi Sözleşmesi 3