Üçüncü Taraf Sözleşmesi

SARDUNYA REKLAM

ÜÇÜNCÜ(3.) TARAF SÖZLEŞMESİ

Üçüncü Taraf Sözleşmesi 1Madde 1: Taraflar, Sardunya Reklam – Emrullah Zengin, İskenderpaşa Mh. Dervişoğlu Sk Turhan İşhanı Trabzon adresinde mukim, reklam@sardunyareklam.org – +904625540462 iletişim bilgilerine sahip Karadeniz Vergi Dairesi – 9970584888 mükellefi (SARDUNYA diye anılacaktır.) ile Sardunya Reklam ticaret yapacak,  ……….. adresinde mukim ……….. iletişim bilgilerine sahip ……….mükellefi (MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasındadır.

Madde 2: Konu, MÜŞTERİ’nin ihtiyaç duyduğu ………………….……… hizmeti farklı firmalardan da talep ettiği kanıtlanması üzerine mecra kullanım sahibi SARDUNYA’da karar verdiğini veya üçüncü taraf olarak kişi/kurum/firma’ları kendi hizmeti için kullanma iznini kapsamaktadır.

Madde 3: MÜŞTERİ’nin yükümlülükleri,

3.1 – MÜŞTERİ ihtiyaç duyduğu hizmet için farklı firmalardan da teklif almış ve SARDUNYA’da karar verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.2 – MÜŞTERİ istediği hizmeti almak için akredite firması ile SARDUNYA’nın uyumlu çalışması için kendisine ait kurumsal kimliği kapsayan bilgileri tarafların paylaşmasına izin vermiştir.

3.3 – MÜŞTERİ istediği hizmeti almak için kişi/firma/kurum’lara ait mecraları kendisi adına kullanılması için SARDUNYA’ya izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.4 – MÜŞTERİ oluşacak uyuşmazlıklarda sorumlu tutulmak istenmediğini ve muhattabın üçüncü tarafta yer alan firmaya ait olacağını açıkça beyan etmiştir.

Madde 4: SARDUNYA’nın yükümlülükleri,

4.1 – SARDUNYA, farklı firmalardan fiyat almış MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşme imzalandıktan sonra kendisinin de teklif vereceğini kabul eder.

4.2 – SARDUNYA, MÜŞTERİ’nin akredite firması ile uyumlu çalışacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 – SARDUNYA, MÜŞTERİ adına kullanmak istediği mecralarda MÜŞTERİ’nin izni ve bilgisi olmadan üçüncü tarafların kullanımına veya yetkisine açmayacağını beyan ve taahhüt eder.

4.4 – SARDUNYA, oluşacak uyuşmazlarda kendisinin sorumlu olduğu mecralarda veya kendisinden kaynaklı sorunlarda üzerine düşeni yapmayı kabul ve beyan etmiştir.

Madde 5: Gizlilik,

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6: Tebligatlar,

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7: Elektronik Kayıtların Geçerliliği,

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan telefon görüşmeleri, e-posta, SMS, WhatsApp ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 8: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri,

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8(sekiz) maddeden ve 1 (BİR) sayfadan oluşan işbu sözleşme …..…/……./201… tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

ÜÇÜNCÜ(3.) TARAF SÖZLEŞMEMİZİ İSTEDİĞİNİZ FORMATTA İNDİREBİLİRSİNİZ

Üçüncü Taraf Sözleşmesi 2Üçüncü Taraf Sözleşmesi 3