Müşteri Sözleşmesi

SARDUNYA REKLAM

MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

Müşteri Sözleşmesi 1Madde 1: Taraflar, Sardunya Reklam – Emrullah Zengin, İskenderpaşa Mh. Dervişoğlu Sk Turhan İşhanı Trabzon adresinde mukim, reklam@sardunyareklam.org – +904625540462 iletişim bilgilerine sahip Karadeniz Vergi Dairesi – 9970584888 mükellefi (SARDUNYA diye anılacaktır.) ile Sardunya Reklam ticaret yapacak,  ……….. adresinde mukim ……….. iletişim bilgilerine sahip ……….mükellefi (MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasındadır. Müşterinin ticari varlığını kanıtlayan belgeleri Çalışma Prensiplerimiz sayfamızda ki CARİ KART AÇILIŞI’nı eksiksiz göndermelidir. Sistemimize düşmeyen CARİ’ler için iş yapma yükümlülüğümüz yoktur.

Madde 2: Konu, MÜŞTERİ ihtiyaç duyduğu hizmet olan ……………………………………………………… gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Madde 3: MÜŞTERİ’nin yükümlülükleri,

3.1 – MÜŞTERİ, firması için istediği hizmeti ön tekliflerle kabul ettiği İŞ TEKLİFİNİ bu sözleşmenin Ek…..’de de kaşeleyip imzalayarak onaylamış ve kabul etmiştir.

3.2 – MÜŞTERİ, Ek… de ki reklamların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında uygun olduğunu ve olası cezaların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

3.2 – MÜŞTERİ, Çalışma Şartlarımız sayfasında ki yönergeleri anladığını ve işlerinin bu şekilde yapılacağını kabul eder. Ödemesi yapılmayan işlerin teslim edilmeyeceğini bilir. Reklam işlerinde ödeme iadesi olmadığını kabul etmiştir.

3.3 – MÜŞTERİ, Ekte ki reklamlar için gerekli materyalleri SARDUNYA’ya temin etmekle veya çalıştığı firmalardan temini ile sorumlu olduğunu kabul eder.

3.4 – MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal satışını kapsıyorsa Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne de tabi olduğunu, olası uyuşmazlıklarda önce Uyuşmazlıkların Giderilmesi Sözleşmesi ile kurum içinde sorunu çözmeye çalışacağını, tüm çalışma sürecinde Gizlilik Sözleşmesine tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4: SARDUNYA’nın yükümlülükleri,

4.1 – SARDUNYA, belirtilen işleri MÜŞTERİ ile görüşmelerde onayını aldığı İŞ TEKLİFİNİ bu sözleşmenin EK’lerine eklemek ve gerçekleştirmekle yükümlüdür.

4.2 – SARDUNYA, MÜŞTERİ’nin kendi biriminde veya çalıştığı kişi/şirketler ile tam bir uyum halinde çalışacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 – SARDUNYA, bu sözleşmenin Ek’lerinde yer alacak işleri belirttiği tarihlerde eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 – SARDUNYA, yaptığı işleri kanıtlamak ve raporlamak ile yükümlüdür. Olası uyuşmazlıklar durumunda sorunun çözümü için orta yol bulma gayretinde olacağını, hala sorunun çözülmemesi durumunda talep doğrultusunda bir üst mercilere ayrıntılı bilgi vereceğini kabul etmiştir.

4.5 – SARDUNYA, ödemesi yapılmamış, eksik yapılmış işleri teslim etmeyeceğini belirtmiş ve MÜŞTERİ’nin istediği işlerin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olduğunu belirtmesi üzerine gerçekleştirdiğini, doğacak olası cezalardan sorumlu olmadığını da beyan etmiştir. MÜŞTERİ’nin hukuksuz işler yaptığını tespit ettiği takdirde hemen reklamları durduracağını ve kolluk yetkili mercilere de ayrıntılarıyla bilgi vereceğini taahhüt etmiştir.

Madde 5: Madde 2’de bahsi geçen konunun ayrıntıları ile belirtilmiş EK……‘de ki işlerin bedeli olarak …………………. ₺/$/€ belirlenmiştir. MÜŞTERİ, ödemenin tamamını ……………….. ödeme yöntemi ile en geç ……../……../20…. HESAP BİLGİLERİNDE ki hesaba yapacağını ve dekontlarını SARDUNYA’ya göndereceğini kabul etmiştir. Ödemenin yapılmaması durumunda iş bu sözleşme hükümsüz sayılacaktır.

Madde 6: Gizlilik,

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7: Tebligatlar,

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 8: Elektronik Kayıtların Geçerliliği,

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan telefon görüşmeleri, e-posta, SMS, WhatsApp ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 9: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri,

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9(dokuz) maddeden ve 1 (BİR) sayfadan oluşan işbu sözleşme …..…/……./201… tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

MÜŞTERİ SÖZLEŞMEMİZİ İSTEDİĞİNİZ FORMATTA İNDİREBİLİRSİNİZ

Müşteri Sözleşmesi 2Müşteri Sözleşmesi 3